O nás

Urbariát obce Zubrohlava ,pozemkové spoločenstvo evidované na Okresnom úrade v Námestove v zozname pozemkových spoločenstiev. Do registra bolo zapísané 30.04.1996 v súlade so zákonom č.181/1995 v  Z.z.o poz.sploločenstvách. Spoločenstvo je právnická osoba, ktorá zastupuje záujmy vlastníkov les. pozemkov v katastrálnom území obce Zubrohlava. Poz. spoločenstvo obhospodaruje vlastné les. pozemky vo výmere 254ha.

 

Hlavnou činnosťou spoločenstva je trvalo udržateľne obhospodárovanie lesných  porastov pri zachovaní a skvalitňovaní ostatných mimo produkčných funkcií lesa, ktoré pozostáva zo zakladania, pestovania, výchovy, obnovy  a ochrany les. porastov v súlade s LHP. 

 

Ročný plánovaný objem ťažby je okolo 2100 m3. Hlavnou príjmovou položkou poz. spoločenstva je predaj jednotlivých sortimentov surového dreva, kde hlavnými odberateľmi sú KARTEX  a ECIM. Od r.1998 pozemkové spoločenstvo podniká aj na základe živ. oprávnenia, ktoré vydal Živ. úrad v Námestove. Prevažujúcimi činnosťami sú služby v les. hospodárstve ako približovanie dreva , pilčické práce a nepochybne významnou činnosťou je piliarska výroba. Najmä spracovanie dreva na úseku piliarskej výroby a jeho následný odbyt má rastúci podiel na celkovej činnosti podniku, čo prináša zvýšenie pridanej hodnoty a rast konkurencie schopnosti podniku. Rezivo takmer v celom rozsahu odbytu je domácim stav. firmám/ Akord Námestovo, BA BUILDING  Bratislava,.../

 

Samotné hospodárenie poz. spoločenstva Urbariátu obce Zubrohlava je v posledných rokoch negatívne ovplyvňované  rozsiahlymi veternými kalamitami a  pôsobením škodlivých činiteľov, hlavne podkôrného hmyzu, v dôsledku čoho dochádza k zvyšovaniu podielu náhodných ťažieb. Príčinou tohto nepriaznivého stavu je komplex škodlivých činiteľov a to abiotických a biotických. Vysoké zastúpenie smrek. monokultúr vplyvom extrémne teplého počasia vo vegetačnom období znižuje až znefunkčňuje obranyschopnosť týchto porastov. V dôsledku toho sa v poslednomčase sa zvýšila úspešnosť patogénnych húb a následne aj podkôrného hmyzu.

 

Urbariát obce Zubrohlava je zastúpený štatutárnym orgánom Ing. Petrom Stoklasom